OpenText.org Clause Annotation of Hebrews 10
v1.
Heb.c10_1
A
Heb.c10_2
C
σκιὰν
P
ἔχων
τῶν
Heb.c10_3
P
μελλόντων
ἀγαθῶν
cj
γὰρ
S
νόμος
Heb.c10_4
A
οὐκ
C
αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων
A
κατ᾽ ἐνιαυτὸν
A
ταῖς αὐταῖς θυσίαις
Heb.c10_5
C
ἃς
P
προσφέρουσιν
A
εἰς τὸ διηνεκὲς
A
οὐδέποτε
P
δύναται
C
Heb.c10_6
C
Heb.c10_7
P
τοὺς προσερχομένους
P
τελειῶσαι
v2.
Heb.c10_8
↖c10_1
cj
ἐπεὶ
A
οὐκ
A
ἂν
P
ἐπαύσαντο
C
Heb.c10_9
P
προσφερόμεναι
A
Heb.c10_10
P
διὰ τὸ
C
μηδεμίαν συνείδησιν ἁμαρτιῶν
ἔχειν
A
ἔτι
S
Heb.c10_11
P
τοὺς λατρεύοντας
A
Heb.c10_12
A
ἅπαξ
P
κεκαθαρισμένους
v3.
Heb.c10_13
↖c10_1
cj
ἀλλ᾽
A
ἐν αὐταῖς
S
ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν
A
κατ᾽ ἐνιαυτόν
v4.
Heb.c10_14
↖c10_13
C
ἀδύνατον
cj
γὰρ
S
αἷμα ταύρων καὶ τράγων
Heb.c10_15
P
ἀφαιρεῖν
C
ἁμαρτίας
v5.
Heb.c10_16
↖c10_14
cj
διὸ
A
Heb.c10_17
P
εἰσερχόμενος
A
εἰς τὸν κόσμον
P
λέγει
Heb.c10_18
↖c10_16
C
θυσίαν καὶ προσφορὰν
A
οὐκ
P
ἠθέλησας
Heb.c10_19
↖c10_18
C
σῶμα
cj
δὲ
P
κατηρτίσω
C
μοι
v6.
Heb.c10_20
↖c10_19
C
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας
A
οὐκ
P
εὐδόκησας
v7.
Heb.c10_21
↖c10_20
A
τότε
P
εἶπον
Heb.c10_22
↖c10_21
P
ἰδοὺ
Heb.c10_23
↖c10_22
P
ἥκω
 
Heb.c10_24
A
ἐν κεφαλίδι βιβλίου
P
γέγραπται
A
περὶ ἐμοῦ
A
Heb.c10_25
P
τοῦ ποιῆσαι
add
θεός
C
τὸ θέλημά σου
v8.
Heb.c10_26
↖c10_16
A
Heb.c10_27
A
ἀνώτερον
P
λέγων
Heb.c10_28
cj
ὅτι
S
θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας
A
οὐκ
P
ἠθέλησας
Heb.c10_29
A
οὐδὲ
P
εὐδόκησας
Heb.c10_30
S
αἵτινες
A
κατὰ νόμον
P
προσφέρονται
A
τότε
P
εἴρηκεν
Heb.c10_31
↖c10_26
P
ἰδοὺ
Heb.c10_32
↖c10_31
P
ἥκω
A
Heb.c10_33
P
τοῦ ποιῆσαι
C
τὸ θέλημά σου
Heb.c10_34
↖c10_26
P
ἀναιρεῖ
C
τὸ πρῶτον
Heb.c10_35
↖c10_34
cj
ἵνα
S
τὸ δεύτερον
P
στήσῃ
v10.
Heb.c10_36
↖c10_32
A
ἐν θελήματι
C
Heb.c10_37
P
ἡγιασμένοι
A
διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
A
ἐφάπαξ
P
ἐσμὲν
v11.
Heb.c10_38
↖c10_26
cj
καὶ
S
πᾶς
cj
μὲν
ἱερεὺς
P
ἕστηκεν
A
καθ᾽ ἡμέραν
A
Heb.c10_39
P
λειτουργῶν
Heb.c10_40
cj
καὶ
C
τὰς αὐτὰς
A
πολλάκις
P
προσφέρων
θυσίας
Heb.c10_41
S
αἵτινες
A
οὐδέποτε
P
δύνανται
C
Heb.c10_42
P
περιελεῖν
C
ἁμαρτίας
v12.
Heb.c10_43
↖c10_38
S
οὗτος
cj
δὲ
A
Heb.c10_44
A
μίαν
A
ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
P
προσενέγκας
θυσίαν
A
εἰς τὸ διηνεκὲς
P
ἐκάθισεν
A
ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
v13.
Heb.c10_45
↖c10_43
A
τὸ λοιπὸν
C
Heb.c10_46
P
ἐκδεχόμενος
Heb.c10_47
↖c10_45
cj
ἕως
P
τεθῶσιν
S
οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ
C
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ
v14.
Heb.c10_48
↖c10_45
A
μιᾷ
cj
γὰρ
προσφορᾷ
P
τετελείωκεν
A
εἰς τὸ διηνεκὲς
C
Heb.c10_49
P
τοὺς ἁγιαζομένους
v15.
Heb.c10_50
↖c10_48
P
μαρτυρεῖ
cj
δὲ
C
ἡμῖν
cj
καὶ
S
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
Heb.c10_51
↖c10_50
A
Heb.c10_52
P
μετὰ τὸ εἰρηκέναι
cj
γὰρ
Heb.c10_53
C
αὕτη
S
διαθήκη
Heb.c10_54
C
ἣν
P
διαθήσομαι
A
πρὸς αὐτοὺς
A
μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας
Heb.c10_55
P
λέγει
S
κύριος
Heb.c10_56
C
Heb.c10_57
P
διδοὺς
C
νόμους μου
A
ἐπὶ καρδίας αὐτῶν
Heb.c10_58
cj
καὶ
A
ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν
P
ἐπιγράψω
C
αὐτούς
cj
καὶ
Heb.c10_59
↖c10_51
C
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν
A
οὐ μὴ
P
μνησθήσομαι
A
ἔτι
v18.
Heb.c10_60
↙c10_61
cj
ὅπου
cj
δὲ
S
ἄφεσις τούτων
Heb.c10_61
↖c10_51
A
οὐκέτι
S
προσφορὰ
A
περὶ ἁμαρτίας
v19.
Heb.c10_62
↖c10_61
A
Heb.c10_63
P
ἔχοντες
add
ἀδελφοί
C
παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ
Heb.c10_64
S
ἣν
P
ἐνεκαίνισεν
C
ἡμῖν
C
ὁδὸν πρόσφατον καὶ
Heb.c10_65
P
ζῶσαν
A
διὰ τοῦ καταπετάσματος
Heb.c10_66
S
τοῦτ᾽
P
ἔστιν
C
τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
cj
οὖν
P
προσερχώμεθα
A
μετὰ ἀληθινῆς καρδίας
A
ἐν πληροφορίᾳ πίστεως
A
Heb.c10_67
P
ῥεραντισμένοι
A
τὰς καρδίας
A
ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς
Heb.c10_68
cj
καὶ
P
λελουσμένοι
A
τὸ σῶμα
A
ὕδατι καθαρῷ
v23.
Heb.c10_69
↖c10_62
P
κατέχωμεν
C
τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος
A
ἀκλινῆ
Heb.c10_70
↖c10_69
C
πιστὸς
cj
γὰρ
S
Heb.c10_71
P
ἐπαγγειλάμενος
v24.
Heb.c10_72
↖c10_70
cj
καὶ
P
κατανοῶμεν
C
ἀλλήλους
A
εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων
A
Heb.c10_73
A
μὴ
P
ἐγκαταλείποντες
C
τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν
Heb.c10_74
cj
καθὼς
S
ἔθος τισίν
Heb.c10_75
cj
ἀλλὰ
P
παρακαλοῦντες
Heb.c10_76
↖c10_72
cj
καὶ
A
τοσούτῳ μᾶλλον
A
ὅσῳ
A
βλέπετε
C
Heb.c10_77
P
ἐγγίζουσαν
τὴν ἡμέραν
v26.
Heb.c10_78
↙c10_80
A
ἑκουσίως
cj
γὰρ
P
ἁμαρτανόντων
S
ἡμῶν
A
Heb.c10_79
P
μετὰ τὸ λαβεῖν
C
τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας
Heb.c10_80
↖c10_72
A
οὐκέτι
A
περὶ ἁμαρτιῶν
P
ἀπολείπεται
S
θυσία
v27.
Heb.c10_81
↖c10_80
S
φοβερὰ
cj
δέ
τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος
Heb.c10_82
C
Heb.c10_83
P
ἐσθίειν
C
τοὺς ὑπεναντίους
P
μέλλοντος
v28.
Heb.c10_84
↖c10_81
S
Heb.c10_85
P
ἀθετήσας
C
νόμον Μωψσέως
τις
A
χωρὶς οἰκτιρμῶν
A
ἐπὶ δυσὶν τρισὶν μάρτυσιν
P
ἀποθνῄσκει
v29.
Heb.c10_86
↖c10_84
C
Heb.c10_87
C
πόσῳ χείρονος
P
ἀξιωθήσεται
τιμωρίας
S
Heb.c10_88
P
C
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ
καταπατήσας
καὶ
Heb.c10_89
C
τὸ αἷμα τῆς διαθήκης
C
κοινὸν
P
ἡγησάμενος
Heb.c10_90
A
ἐν
P
ἡγιάσθη
Heb.c10_91
cj
καὶ
C
τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος
P
ἐνυβρίσας
P
δοκεῖτε
v30.
Heb.c10_92
↖c10_86
P
οἴδαμεν
cj
γὰρ
C
Heb.c10_93
P
τὸν εἰπόντα
Heb.c10_94
↖c10_92
A
ἐμοὶ
P
ἐκδίκησις
Heb.c10_95
↖c10_94
S
ἐγὼ
P
ἀνταποδώσω
Heb.c10_96
↖c10_92
cj
καὶ
A
πάλιν
Heb.c10_97
↖c10_96
P
κρινεῖ
S
κύριος
C
τὸν λαὸν αὐτοῦ
v31.
Heb.c10_98
↖c10_96
C
φοβερὸν
S
Heb.c10_99
P
τὸ ἐμπεσεῖν
A
εἰς χεῖρας θεοῦ
Heb.c10_100
P
ζῶντος
v32.
Heb.c10_101
↖c10_98
P
ἀναμιμνῄσκεσθε
cj
δὲ
C
τὰς πρότερον ἡμέρας
Heb.c10_102
↖c10_101
A
ἐν αἷς
A
Heb.c10_103
P
φωτισθέντες
C
πολλὴν ἄθλησιν
P
ὑπεμείνατε
παθημάτων
v33.
Heb.c10_104
↖c10_102
A
τοῦτο
cj
μὲν
C
Heb.c10_105
A
ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν
P
θεατριζόμενοι
Heb.c10_106
↖c10_104
A
τοῦτο
cj
δὲ
C
Heb.c10_107
C
κοινωνοὶ
Heb.c10_108
P
τῶν
A
οὕτως
ἀναστρεφομένων
P
γενηθέντες
v34.
Heb.c10_109
↖c10_106
cj
καὶ
cj
γὰρ
A
τοῖς δεσμίοις
P
συνεπαθήσατε
Heb.c10_110
↖c10_109
cj
καὶ
C
τὴν ἁρπαγὴν
Heb.c10_111
P
τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν
A
μετὰ χαρᾶς
P
προσεδέξασθε
A
Heb.c10_112
P
γινώσκοντες
C
Heb.c10_113
P
ἔχειν
S
ἑαυτοὺς
C
κρείττονα ὕπαρξιν καὶ
Heb.c10_114
P
μένουσαν
v35.
Heb.c10_115
↖c10_101
A
μὴ
P
ἀποβάλητε
cj
οὖν
C
τὴν παρρησίαν ὑμῶν
Heb.c10_116
↖c10_115
S
ἥτις
P
ἔχει
C
μεγάλην μισθαποδοσίαν
v36.
Heb.c10_117
↖c10_115
C
ὑπομονῆς
cj
γὰρ
P
ἔχετε
χρείαν
Heb.c10_118
↖c10_117
cj
ἵνα
A
Heb.c10_119
C
τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ
P
ποιήσαντες
P
κομίσησθε
C
τὴν ἐπαγγελίαν
v37.
Heb.c10_120
↖c10_117
A
ἔτι
cj
γὰρ
A
μικρὸν ὅσον ὅσον
S
Heb.c10_121
P
ἐρχόμενος
P
ἥξει
Heb.c10_122
↖c10_120
cj
καὶ
A
οὐ
P
χρονίσει
v38.
Heb.c10_123
↖c10_122
S
cj
δὲ
δίκαιός μου
A
ἐκ πίστεως
P
ζήσεται
Heb.c10_124
↙c10_125
cj
καὶ
cj
ἐὰν
P
ὑποστείληται
Heb.c10_125
↖c10_123
A
οὐκ
P
εὐδοκεῖ
S
ψυχή μου
A
ἐν αὐτῷ
v39.
Heb.c10_126
↖c10_117
S
ἡμεῖς
cj
δὲ
A
οὐκ
P
ἐσμὲν
A
ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν
Heb.c10_127
↖c10_126
cj
ἀλλὰ
A
πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***