OpenText.org Clause Annotation of Hebrews 12
v1.
Heb.c12_1
cj
τοιγαροῦν
cj
καὶ
S
ἡμεῖς
A
Heb.c12_2
C
τοσοῦτον
P
ἔχοντες
Heb.c12_3
P
περικείμενον
A
ἡμῖν
νέφος μαρτύρων
A
Heb.c12_4
C
ὄγκον
P
ἀποθέμενοι
πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν
A
δι᾽ ὑπομονῆς
P
τρέχωμεν
C
τὸν
Heb.c12_5
P
προκείμενον
A
ἡμῖν
ἀγῶνα
A
Heb.c12_6
P
ἀφορῶντες
A
εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν
Heb.c12_7
↖c12_1
S
ὃς
A
ἀντὶ τῆς
Heb.c12_8
P
προκειμένης
A
αὐτῷ
χαρᾶς
P
ὑπέμεινεν
C
σταυρὸν
A
Heb.c12_9
C
αἰσχύνης
P
καταφρονήσας
Heb.c12_10
↖c12_7
A
ἐν δεξιᾷ
cj
τε
τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ
P
κεκάθικεν
v3.
Heb.c12_11
↖c12_1
P
ἀναλογίσασθε
cj
γὰρ
C
Heb.c12_12
P
τὸν
C
τοιαύτην ἀντιλογίαν
ὑπομεμενηκότα
A
ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν
A
εἰς ἑαυτὸν
Heb.c12_13
↖c12_11
cj
ἵνα
A
μὴ
P
κάμητε
A
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν
A
Heb.c12_14
P
ἐκλυόμενοι
v4.
Heb.c12_15
↖c12_11
A
οὔπω
A
μέχρις αἵματος
P
ἀντικατέστητε
A
Heb.c12_16
A
πρὸς τὴν ἁμαρτίαν
P
ἀνταγωνιζόμενοι
v5.
Heb.c12_17
↖c12_15
cj
καὶ
P
ἐκλέλησθε
C
τῆς παρακλήσεως
Heb.c12_18
S
ἥτις
C
ὑμῖν
A
ὡς υἱοῖς
P
διαλέγεται
Heb.c12_19
↖c12_17
add
υἱέ μου
A
μὴ
P
ὀλιγώρει
C
παιδείας κυρίου
Heb.c12_20
↖c12_19
A
μηδὲ
P
ἐκλύου
A
Heb.c12_21
A
ὑπ᾽ αὐτοῦ
P
ἐλεγχόμενος
v6.
Heb.c12_22
↖c12_20
C
Heb.c12_23
C
ὃν
P
ἀγαπᾷ
S
κύριος
cj
γὰρ
P
παιδεύει
Heb.c12_24
↖c12_22
P
μαστιγοῖ
cj
δὲ
C
πάντα υἱὸν
Heb.c12_25
C
ὃν
P
παραδέχεται
v7.
Heb.c12_26
↖c12_17
A
εἰς παιδείαν
P
ὑπομένετε
Heb.c12_27
↖c12_26
A
ὡς υἱοῖς
C
ὑμῖν
P
προσφέρεται
S
θεός
Heb.c12_28
↖c12_27
C
τίς
cj
γὰρ
S
υἱὸς
Heb.c12_29
C
ὃν
A
οὐ
P
παιδεύει
S
πατήρ
v8.
Heb.c12_30
↙c12_32
cj
εἰ
cj
δὲ
A
χωρίς
P
ἐστε
παιδείας
Heb.c12_31
C
ἧς μέτοχοι
P
γεγόνασιν
S
πάντες
Heb.c12_32
↖c12_28
cj
ἄρα
C
νόθοι
Heb.c12_33
↖c12_32
cj
καὶ
A
οὐχ
C
υἱοί
P
ἐστε
v9.
Heb.c12_34
↖c12_33
A
εἶτα
C
τοὺς
cj
μὲν
τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας
P
εἴχομεν
A
παιδευτὰς
Heb.c12_35
↖c12_34
cj
καὶ
P
ἐνετρεπόμεθα
Heb.c12_36
↖c12_35
A
οὐ
A
πολὺ
cj
δὲ
μᾶλλον
P
ὑποταγησόμεθα
C
τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων
Heb.c12_37
↖c12_36
cj
καὶ
P
ζήσομεν
v10.
Heb.c12_38
↖c12_37
S
οἱ
cj
μὲν
cj
γὰρ
A
πρὸς ὀλίγας ἡμέρας
A
Heb.c12_39
P
κατὰ τὸ δοκοῦν
C
αὐτοῖς
P
ἐπαίδευον
Heb.c12_40
↖c12_38
S
cj
δὲ
A
ἐπὶ τὸ συμφέρον
A
Heb.c12_41
P
εἰς τὸ μεταλαβεῖν
C
τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ
v11.
Heb.c12_42
↖c12_40
S
πᾶσα
cj
δὲ
παιδεία
A
Heb.c12_43
P
πρὸς τὸ παρὸν
cj
μὲν
A
οὐ
P
δοκεῖ
C
Heb.c12_44
C
χαρᾶς
P
εἶναι
Heb.c12_45
cj
ἀλλὰ
C
λύπης
Heb.c12_46
↖c12_42
A
ὕστερον
cj
δὲ
C
καρπὸν εἰρηνικὸν
C
Heb.c12_47
P
τοῖς
A
δι᾽ αὐτῆς
γεγυμνασμένοις
P
ἀποδίδωσιν
δικαιοσύνης
v12.
Heb.c12_48
↖c12_46
cj
διὸ
C
τὰς
Heb.c12_49
P
παρειμένας
χεῖρας καὶ τὰ
Heb.c12_50
P
παραλελυμένα
γόνατα
P
ἀνορθώσατε
v13.
Heb.c12_51
↖c12_48
cj
καὶ
C
τροχιὰς ὀρθὰς
P
ποιεῖτε
A
τοῖς ποσὶν ὑμῶν
Heb.c12_52
↖c12_51
cj
ἵνα
A
μὴ
S
τὸ χωλὸν
P
ἐκτραπῇ
Heb.c12_53
↖c12_52
P
ἰαθῇ
cj
δὲ
A
μᾶλλον
v14.
Heb.c12_54
↖c12_51
C
εἰρήνην
P
διώκετε
A
μετὰ πάντων
καὶ τὸν ἁγιασμόν
Heb.c12_55
↖c12_54
A
οὗ χωρὶς
S
οὐδεὶς
P
ὄψεται
C
τὸν κύριον
v15.
Heb.c12_56
↖c12_54
C
Heb.c12_57
P
ἐπισκοποῦντες
Heb.c12_58
↖c12_56
A
μή
S
τις
P
ὑστερῶν
A
ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
Heb.c12_59
↖c12_56
A
μή
S
τις ῥίζα πικρίας
A
Heb.c12_60
A
ἄνω
P
φύουσα
P
ἐνοχλῇ
Heb.c12_61
↖c12_59
cj
καὶ
A
δι᾽ αὐτῆς
P
μιανθῶσιν
S
πολλοί
v16.
Heb.c12_62
↖c12_56
A
μή
S
τις
C
πόρνος βέβηλος
A
ὡς Ἠ- *h) --σαῦ
Heb.c12_63
↖c12_62
S
ὃς
A
ἀντὶ βρώσεως μιᾶς
P
ἀπέδετο
C
τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ
v17.
Heb.c12_64
↖c12_62
P
ἴστε
cj
γὰρ
Heb.c12_65
↖c12_64
cj
ὅτι
cj
καὶ
A
Heb.c12_66
A
μετέπειτα
P
θέλων
C
Heb.c12_67
P
κληρονομῆσαι
C
τὴν εὐλογίαν
P
ἀπεδοκιμάσθη
Heb.c12_68
↖c12_64
C
μετανοίας
cj
γὰρ
τόπον
A
οὐχ
P
εὗρεν
Heb.c12_69
↖c12_68
cj
καίπερ
A
μετὰ δακρύων
P
ἐκζητήσας
C
αὐτήν
v18.
Heb.c12_70
↖c12_56
A
οὐ
cj
γὰρ
P
προσεληλύθατε
C
Heb.c12_71
P
ψηλαφωμένῳ
καὶ
Heb.c12_72
P
κεκαυμένῳ
πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων
v19.
Heb.c12_73
↖c12_70
S
Heb.c12_74
C
ἧς
P
οἱ ἀκούσαντες
P
παρῃτήσαντο
C
Heb.c12_75
A
μὴ
P
προστεθῆναι
C
αὐτοῖς
S
λόγον
v20.
Heb.c12_76
↖c12_73
A
οὐκ
P
ἔφερον
cj
γὰρ
C
Heb.c12_77
P
τὸ διαστελλόμενον
Heb.c12_78
↙c12_79
A
κἂν
S
θηρίον
P
θίγῃ
C
τοῦ ὄρους
Heb.c12_79
↖c12_76
P
λιθοβοληθήσεται
v21.
Heb.c12_80
↖c12_76
cj
καί
A
οὕτω
C
φοβερὸν
P
ἦν
S
Heb.c12_81
P
τὸ φανταζόμενον
Heb.c12_82
↖c12_80
S
Μωψσῆς
P
εἶπεν
Heb.c12_83
↖c12_82
C
ἔκφοβός
P
εἰμι
καὶ ἔντρομος
v22.
Heb.c12_84
↖c12_82
cj
ἀλλὰ
P
προσεληλύθατε
A
Σιὼν ὄρει καὶ πόλει θεοῦ
Heb.c12_85
P
ζῶντος
Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ καὶ μυριάσιν ἀγγέλων πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων
Heb.c12_86
P
ἀπογεγραμμένων
A
ἐν οὐρανοῖς
καὶ κριτῇ θεῷ πάντων καὶ πνεύμασι δικαίων
Heb.c12_87
P
τετελειωμένων
καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ
Heb.c12_88
C
κρεῖττον
P
λαλοῦντι
παρὰ τὸν Ἁβελ
v25.
Heb.c12_89
↖c12_84
P
βλέπετε
Heb.c12_90
↖c12_89
A
μὴ
P
παραιτήσησθε
C
Heb.c12_91
P
τὸν λαλοῦντα
Heb.c12_92
↙c12_95
cj
εἰ
cj
γὰρ
S
ἐκεῖνοι
A
οὐκ
P
ἐξέφυγον
A
Heb.c12_93
C
Heb.c12_94
A
ἐπὶ γῆς
P
τὸν χρηματίζοντα
P
παραιτησάμενοι
Heb.c12_95
↖c12_89
A
πολὺ μᾶλλον
S
ἡμεῖς
Heb.c12_96
P
οἱ
C
τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν
ἀποστρεφόμενοι
v26.
Heb.c12_97
↖c12_95
S
οὗ φωνὴ
C
τὴν γῆν
P
ἐσάλευσεν
A
τότε
Heb.c12_98
↖c12_97
A
νῦν
cj
δὲ
P
ἐπήγγελται
A
Heb.c12_99
P
λέγων
Heb.c12_100
↖c12_98
A
ἔτι
A
ἅπαξ
S
ἐγὼ
P
σείσω
A
οὐ
A
μόνον
C
τὴν γῆν
Heb.c12_101
↖c12_100
cj
ἀλλὰ
cj
καὶ
C
τὸν οὐρανόν
v27.
Heb.c12_102
↖c12_95
S
τὸ
cj
δέ
Heb.c12_103
A
ἔτι
A
ἅπαξ
P
δηλοῖ
C
τὴν
Heb.c12_104
P
τῶν σαλευομένων
μετάθεσιν
A
Heb.c12_105
P
ὡς πεποιημένων
Heb.c12_106
↖c12_102
cj
ἵνα
P
μείνῃ
S
Heb.c12_107
P
τὰ
A
μὴ
σαλευόμενα
v28.
Heb.c12_108
↖c12_102
cj
διὸ
A
Heb.c12_109
C
βασιλείαν ἀσάλευτον
P
παραλαμβάνοντες
P
ἔχωμεν
C
χάριν
Heb.c12_110
↖c12_108
A
δι᾽ ἧς
P
λατρεύωμεν
A
εὐαρέστως
C
τῷ θεῷ
A
μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους
v29.
Heb.c12_111
↖c12_108
cj
καὶ
cj
γὰρ
S
θεὸς ἡμῶν
C
πῦρ
Heb.c12_112
P
καταναλίσκον
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***