OpenText.org Clause Annotation of Hebrews 9
v1.
Heb.c9_1
P
εἶχε
cj
μὲν
cj
οὖν
cj
καὶ
S
πρώτη
C
δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν
v2.
Heb.c9_2
↖c9_1
S
σκηνὴ
cj
γὰρ
P
κατεσκευάσθη
πρώτη
Heb.c9_3
↖c9_2
A
ἐν
S
τε λυχνία καὶ τράπεζα καὶ πρόθεσις τῶν ἄρτων
Heb.c9_4
↖c9_2
S
ἥτις
P
λέγεται
C
ἅγια
v3.
Heb.c9_5
↖c9_2
A
μετὰ
cj
δὲ
τὸ δεύτερον καταπέτασμα
S
σκηνὴ
Heb.c9_6
P
λεγομένη
C
ἅγια ἁγίων
Heb.c9_7
C
χρυσοῦν
P
ἔχουσα
θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης
Heb.c9_8
P
περικεκαλυμμένην
A
πάντοθεν
A
χρυσίῳ
Heb.c9_9
A
ἐν
S
στάμνος χρυσῆ
Heb.c9_10
P
ἔχουσα
C
τὸ μάννα
καὶ ῥάβδος Ἀαρὼν
Heb.c9_11
P
βλαστήσασα
καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης
Heb.c9_12
A
ὑπεράνω αὐτῆς
P
κατασκιάζοντα
C
τὸ ἱλαστήριον
δὲ Χερουβὶν δόξης
Heb.c9_13
↖c9_5
A
περὶ ὧν
A
οὐκ
P
ἔστιν
A
νῦν
S
Heb.c9_14
P
λέγειν
A
κατὰ μέρος
v6.
Heb.c9_15
↙c9_16
S
τούτων
cj
δὲ
A
οὕτως
P
κατεσκευασμένων
Heb.c9_16
↖c9_5
A
εἰς
cj
μὲν
τὴν πρώτην σκηνὴν
A
διὰ παντὸς
P
εἰσίασιν
S
οἱ ἱερεῖς
A
Heb.c9_17
C
τὰς λατρείας
P
ἐπιτελοῦντες
v7.
Heb.c9_18
↖c9_16
A
εἰς
cj
δὲ
τὴν δευτέραν
A
ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ
A
μόνος
S
ἀρχιερεύς
Heb.c9_19
↖c9_18
A
οὐ
A
χωρὶς αἵματος
Heb.c9_20
↖c9_19
C
P
προσφέρει
A
ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων
v8.
Heb.c9_21
↖c9_19
C
τοῦτο
P
δηλοῦντος
S
τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
Heb.c9_22
↖c9_21
A
μήπω
P
πεφανερῶσθαι
S
τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν
Heb.c9_23
↖c9_22
A
ἔτι
S
τῆς πρώτης σκηνῆς
P
ἐχούσης
C
στάσιν
v9.
Heb.c9_24
↖c9_23
S
ἥτις
C
παραβολὴ
A
εἰς τὸν καιρὸν
Heb.c9_25
P
τὸν ἐνεστηκότα
Heb.c9_26
↖c9_24
A
καθ᾽ ἣν
S
δῶρά τε καὶ θυσίαι
P
προσφέρονται
A
Heb.c9_27
A
μὴ
P
δυνάμεναι
C
Heb.c9_28
A
κατὰ συνείδησιν
P
τελειῶσαι
C
Heb.c9_29
P
τὸν λατρεύοντα
A
μόνον
A
ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς δικαιώματα σαρκὸς
Heb.c9_30
A
μέχρι καιροῦ διορθώσεως
P
ἐπικείμενα
v11.
Heb.c9_31
↖c9_26
S
Χριστὸς
cj
δὲ
Heb.c9_32
P
παραγενόμενος
C
ἀρχιερεὺς τῶν
Heb.c9_33
P
γενομένων
A
διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου
Heb.c9_34
S
τοῦτ᾽
P
ἔστιν
A
οὐ
A
ταύτης τῆς κτίσεως
ἀγαθῶν
v12.
Heb.c9_35
↖c9_31
A
οὐδὲ
A
δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος
P
εἰσῆλθεν
A
ἐφάπαξ
A
εἰς τὰ ἅγια
A
Heb.c9_36
C
αἰωνίαν λύτρωσιν
P
εὑράμενος
v13.
Heb.c9_37
↙c9_40
cj
εἰ
cj
γὰρ
S
τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως
Heb.c9_38
P
ῥαντίζουσα
C
Heb.c9_39
P
τοὺς κεκοινωμένους
P
ἁγιάζει
A
πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα
v14.
Heb.c9_40
↖c9_19
A
πόσῳ μᾶλλον
S
τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ
 
Heb.c9_41
S
ὃς
A
διὰ πνεύματος αἰωνίου
C
ἑαυτὸν
P
προσήνεγκεν
A
ἄμωμον
C
τῷ θεῷ
P
καθαριεῖ
C
τὴν συνείδησιν ἡμῶν
A
ἀπὸ νεκρῶν ἔργων
A
Heb.c9_42
P
εἰς τὸ λατρεύειν
C
θεῷ
Heb.c9_43
P
ζῶντι
v15.
Heb.c9_44
↖c9_40
cj
καὶ
A
διὰ τοῦτο
C
διαθήκης καινῆς μεσίτης
P
ἐστίν
Heb.c9_45
↖c9_44
cj
ὅπως
 
Heb.c9_46
S
θανάτου
P
γενομένου
A
εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων
C
τὴν ἐπαγγελίαν
P
λάβωσιν
S
Heb.c9_47
P
οἱ κεκλημένοι
τῆς αἰωνίου κληρονομίας
v16.
Heb.c9_48
↙c9_49
cj
ὅπου
cj
γὰρ
S
διαθήκη
Heb.c9_49
↖c9_44
S
Heb.c9_50
S
θάνατον
P
φέρεσθαι
Heb.c9_51
P
τοῦ διαθεμένου
C
ἀνάγκη
v17.
Heb.c9_52
↖c9_49
S
διαθήκη
cj
γὰρ
C
ἐπὶ νεκροῖς βεβαία
Heb.c9_53
↖c9_52
cj
ἐπεὶ
A
μήποτε
P
ἰσχύει
Heb.c9_54
↖c9_53
cj
ὅτε
P
ζῇ
S
Heb.c9_55
P
διαθέμενος
v18.
Heb.c9_56
↖c9_52
cj
ὅθεν
A
οὐδὲ
S
πρώτη
A
χωρὶς αἵματος
P
ἐγκεκαίνισται
v19.
Heb.c9_57
↙c9_58
P
λαληθείσης
cj
γὰρ
S
πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον
A
ὑπὸ Μωψσέως
C
παντὶ τῷ λαῷ
Heb.c9_58
↖c9_56
A
Heb.c9_59
P
λαβὼν
C
τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων
A
μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου
C
αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν
P
ἐράντισεν
A
Heb.c9_60
P
λέγων
Heb.c9_61
↖c9_58
S
τοῦτο
C
τὸ αἷμα τῆς διαθήκης
Heb.c9_62
C
ἧς
P
ἐνετείλατο
A
πρὸς ὑμᾶς
S
θεός
v21.
Heb.c9_63
↖c9_58
C
καὶ τὴν σκηνὴν
cj
δὲ
καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας
A
τῷ αἵματι
A
ὁμοίως
P
ἐράντισεν
v22.
Heb.c9_64
↖c9_63
cj
καὶ
A
σχεδὸν
A
ἐν αἵματι
S
πάντα
P
καθαρίζεται
A
κατὰ τὸν νόμον
Heb.c9_65
↖c9_64
cj
καὶ
A
χωρὶς αἱματεκχυσίας
A
οὐ
P
γίνεται
S
ἄφεσις
v23.
Heb.c9_66
↖c9_65
C
ἀνάγκη
cj
οὖν
S
Heb.c9_67
S
τὰ
cj
μὲν
ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς
A
τούτοις
P
καθαρίζεσθαι
Heb.c9_68
↖c9_66
S
αὐτὰ
cj
δὲ
τὰ ἐπουράνια
A
κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας
v24.
Heb.c9_69
↖c9_68
A
οὐ
cj
γὰρ
A
εἰς χειροποίητα
P
εἰσῆλθεν
ἅγια
S
Χριστός
ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν
Heb.c9_70
↖c9_69
cj
ἀλλ᾽
A
εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν
A
Heb.c9_71
A
νῦν
P
ἐμφανισθῆναι
A
τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ
A
ὑπὲρ ἡμῶν
v25.
Heb.c9_72
↖c9_70
A
οὐδ᾽
cj
ἵνα
A
πολλάκις
P
προσφέρῃ
C
ἑαυτόν
Heb.c9_73
↖c9_72
cj
ὥσπερ
S
ἀρχιερεὺς
P
εἰσέρχεται
A
εἰς τὰ ἅγια
A
κατ᾽ ἐνιαυτὸν
A
ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ
v26.
Heb.c9_74
↖c9_72
cj
ἐπεὶ
P
ἔδει
S
Heb.c9_75
S
αὐτὸν
A
πολλάκις
P
παθεῖν
A
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
Heb.c9_76
↖c9_70
A
νυνὶ
cj
δὲ
A
ἅπαξ
A
ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων
A
εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας
A
διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ
P
πεφανέρωται
v27.
Heb.c9_77
↙c9_80
cj
καὶ
A
καθ᾽ ὅσον
P
ἀπόκειται
C
τοῖς ἀνθρώποις
S
Heb.c9_78
A
ἅπαξ
P
ἀποθανεῖν
Heb.c9_79
A
μετὰ
cj
δὲ
τοῦτο
S
κρίσις
v28.
Heb.c9_80
↖c9_76
A
οὕτως
cj
καὶ
S
Χριστός
A
Heb.c9_81
A
ἅπαξ
P
προσενεχθεὶς
A
Heb.c9_82
P
εἰς τὸ
C
πολλῶν ἁμαρτίας
ἀνενεγκεῖν
A
ἐκ δευτέρου
A
χωρὶς ἁμαρτίας
P
ὀφθήσεται
C
Heb.c9_83
P
τοῖς
C
αὐτὸν
ἀπεκδεχομένοις
A
εἰς σωτηρίαν
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***