OpenText.org Clause Annotation of Romans 1
v1.
Rom.c1_1
S
Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ κλητὸς ἀπόστολος
Rom.c1_2
P
ἀφωρισμένος
A
εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ
Rom.c1_3
C
P
προεπηγγείλατο
A
διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ
A
ἐν γραφαῖς ἁγίαις
A
περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
Rom.c1_4
P
τοῦ γενομένου
A
ἐκ σπέρματος Δαυὶδ
A
κατὰ σάρκα
Rom.c1_5
P
τοῦ ὁρισθέντος
C
υἱοῦ θεοῦ
A
ἐν δυνάμει
A
κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης
A
ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν
Rom.c1_6
A
δι οὗ
P
ἐλάβομεν
C
χάριν καὶ ἀποστολὴν
A
εἰς ὑπακοὴν πίστεως
A
ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
A
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
Rom.c1_7
A
ἐν οἷς
P
ἐστε
cj
καὶ
S
ὑμεῖς
C
κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ
C
Rom.c1_8
P
πᾶσιν τοῖς οὖσιν
A
ἐν Ῥώμῃ
ἀγαπητοῖς θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις
Rom.c1_9
↖c1_1
S
χάρις
C
ὑμῖν
καὶ εἰρήνη
A
ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
v8.
Rom.c1_10
↖c1_9
A
πρῶτον
cj
μὲν
P
εὐχαριστῶ
C
τῷ θεῷ μου
A
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
A
περὶ πάντων ὑμῶν
Rom.c1_11
↖c1_10
cj
ὅτι
S
πίστις ὑμῶν
P
καταγγέλλεται
A
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ
v9.
Rom.c1_12
↖c1_10
C
μάρτυς
cj
γάρ
μού
P
ἐστιν
S
θεός
Rom.c1_13
↖c1_12
C
P
λατρεύω
A
ἐν τῷ πνεύματί μου
A
ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
Rom.c1_14
↖c1_12
cj
ὡς
A
ἀδιαλείπτως
C
μνείαν ὑμῶν
P
ποιοῦμαι
A
πάντοτε
A
ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
A
Rom.c1_15
P
δεόμενος
Rom.c1_16
↖c1_14
cj
εἴ
A
πως
A
ἤδη
A
ποτὲ
P
εὐοδωθήσομαι
A
ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ
C
Rom.c1_17
P
ἐλθεῖν
A
πρὸς ὑμᾶς
v11.
Rom.c1_18
↖c1_12
P
ἐπιποθῶ
cj
γὰρ
C
Rom.c1_19
P
ἰδεῖν
C
ὑμᾶς
Rom.c1_20
↖c1_18
cj
ἵνα
C
τι
P
μεταδῶ
χάρισμα
C
ὑμῖν
πνευματικὸν
A
Rom.c1_21
P
εἰς τὸ στηριχθῆναι
S
ὑμᾶς
v12.
Rom.c1_22
↖c1_20
S
τοῦτο
cj
δέ
P
ἐστιν
C
Rom.c1_23
P
συμπαρακληθῆναι
A
ἐν ὑμῖν
A
διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ
v13.
Rom.c1_24
↖c1_18
A
οὐ
P
θέλω
cj
δὲ
C
ὑμᾶς
C
Rom.c1_25
P
ἀγνοεῖν
add
ἀδελφοί
Rom.c1_26
↖c1_24
cj
ὅτι
A
πολλάκις
P
προεθέμην
C
Rom.c1_27
P
ἐλθεῖν
A
πρὸς ὑμᾶς
Rom.c1_28
↖c1_26
cj
καὶ
P
ἐκωλύθην
A
ἄχρι τοῦ δεῦρο
Rom.c1_29
↖c1_26
cj
ἵνα
C
τινὰ καρπὸν
P
σχῶ
cj
καὶ
A
ἐν ὑμῖν
Rom.c1_30
↖c1_29
cj
καθὼς
cj
καὶ
A
ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν
v14.
Rom.c1_31
↖c1_24
C
Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις
C
ὀφειλέτης
P
εἰμί
v15.
Rom.c1_32
↖c1_31
A
οὕτως
S
τὸ κατ ἐμὲ πρόθυμον
C
Rom.c1_33
cj
καὶ
C
ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ
P
εὐαγγελίσασθαι
v16.
Rom.c1_34
↖c1_32
A
οὐ
cj
γὰρ
P
ἐπαισχύνομαι
C
τὸ εὐαγγέλιον
Rom.c1_35
↖c1_34
C
δύναμις
cj
γὰρ
θεοῦ
P
ἐστιν
A
εἰς σωτηρίαν
C
Rom.c1_36
P
παντὶ τῷ πιστεύοντι
Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι
v17.
Rom.c1_37
↖c1_35
S
δικαιοσύνη
cj
γὰρ
θεοῦ
A
ἐν αὐτῷ
P
ἀποκαλύπτεται
A
ἐκ πίστεως
A
εἰς πίστιν
Rom.c1_38
↖c1_37
cj
καθὼς
P
γέγραπται
Rom.c1_39
↖c1_38
S
cj
δὲ
δίκαιος
A
ἐκ πίστεως
P
ζήσεται
v18.
Rom.c1_40
↖c1_37
P
ἀποκαλύπτεται
cj
γὰρ
S
ὀργὴ θεοῦ
A
ἀπ οὐρανοῦ
A
ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων
Rom.c1_41
P
τῶν
C
τὴν ἀλήθειαν
A
ἐν ἀδικίᾳ
κατεχόντων
v19.
Rom.c1_42
↖c1_40
cj
διότι
S
τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ
C
φανερόν
P
ἐστιν
A
ἐν αὐτοῖς
Rom.c1_43
↖c1_42
S
θεὸς
cj
γὰρ
C
αὐτοῖς
P
ἐφανέρωσεν
v20.
Rom.c1_44
↖c1_43
S
τὰ
cj
γὰρ
ἀόρατα αὐτοῦ
A
ἀπὸ κτίσεως κόσμου
A
Rom.c1_45
C
τοῖς ποιήμασιν
P
νοούμενα
P
καθορᾶται
τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης
A
Rom.c1_46
P
εἰς τὸ εἶναι
S
αὐτοὺς
C
ἀναπολογήτους
v21.
Rom.c1_47
↖c1_44
cj
διότι
A
Rom.c1_48
P
γνόντες
C
τὸν θεὸν
A
οὐχ
A
ὡς θεὸν
P
ἐδόξασαν
Rom.c1_49
↖c1_47
cj
P
ηὐχαρίστησαν
Rom.c1_50
↖c1_49
cj
ἀλλ
P
ἐματαιώθησαν
A
ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν
Rom.c1_51
↖c1_50
cj
καὶ
P
ἐσκοτίσθη
S
ἀσύνετος αὐτῶν καρδία
v22.
Rom.c1_52
↖c1_44
A
Rom.c1_53
P
φάσκοντες
C
Rom.c1_54
P
εἶναι
C
σοφοὶ
P
ἐμωράνθησαν
v23.
Rom.c1_55
↖c1_52
cj
καὶ
P
ἤλλαξαν
C
τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ
A
ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν
v24.
Rom.c1_56
↖c1_40
cj
διὸ
P
παρέδωκεν
C
αὐτοὺς
S
θεὸς
A
ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν
A
εἰς ἀκαθαρσίαν
A
Rom.c1_57
P
τοῦ ἀτιμάζεσθαι
S
τὰ σώματα αὐτῶν
A
ἐν αὐτοῖς
v25.
Rom.c1_58
↖c1_56
S
οἵτινες
P
μετήλλαξαν
C
τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ
A
ἐν τῷ ψεύδει
Rom.c1_59
↖c1_58
cj
καὶ
P
ἐσεβάσθησαν
Rom.c1_60
↖c1_59
cj
καὶ
P
ἐλάτρευσαν
C
τῇ κτίσει
A
Rom.c1_61
P
παρὰ τὸν κτίσαντα
Rom.c1_62
↖c1_60
S
ὅς
P
ἐστιν
C
εὐλογητὸς
A
εἰς τοὺς αἰῶνας
A
ἀμήν
v26.
Rom.c1_63
↖c1_56
A
διὰ τοῦτο
P
παρέδωκεν
C
αὐτοὺς
S
θεὸς
A
εἰς πάθη ἀτιμίας
Rom.c1_64
↖c1_63
S
αἵ
cj
τε
cj
γὰρ
θήλειαι αὐτῶν
P
μετήλλαξαν
C
τὴν φυσικὴν χρῆσιν
A
εἰς τὴν παρὰ φύσιν
v27.
Rom.c1_65
↖c1_64
A
ὁμοίως
cj
τε
cj
καὶ
S
οἱ ἄρσενες
A
Rom.c1_66
P
ἀφέντες
C
τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας
P
ἐξεκαύθησαν
A
ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν
A
εἰς ἀλλήλους
Rom.c1_67
↖c1_65
S
ἄρσενες
C
Rom.c1_68
A
ἐν ἄρσεσιν
C
τὴν ἀσχημοσύνην
P
κατεργαζόμενοι
Rom.c1_69
↖c1_67
cj
καὶ
C
Rom.c1_70
C
τὴν ἀντιμισθίαν
Rom.c1_71
S
ἣν
P
ἔδει
τῆς πλάνης αὐτῶν
A
ἐν ἑαυτοῖς
P
ἀπολαμβάνοντες
v28.
Rom.c1_72
↙c1_74
cj
καὶ
cj
καθὼς
A
οὐκ
P
ἐδοκίμασαν
C
Rom.c1_73
C
τὸν θεὸν
P
ἔχειν
A
ἐν ἐπιγνώσει
Rom.c1_74
↖c1_69
P
παρέδωκεν
C
αὐτοὺς
S
θεὸς
A
εἰς ἀδόκιμον νοῦν
A
Rom.c1_75
P
ποιεῖν
C
Rom.c1_76
P
τὰ μὴ καθήκοντα
Rom.c1_77
P
πεπληρωμένους
C
πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ
μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας ψιθυριστάς καταλάλους θεοστυγεῖς ὑβριστάς ὑπερηφάνους ἀλαζόνας ἐφευρετὰς κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀσυνέτους ἀσυνθέτους ἀστόργους ἀνελεήμονας
v32.
Rom.c1_78
↖c1_74
S
οἵτινες
A
Rom.c1_79
C
τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ
P
ἐπιγνόντες
Rom.c1_80
cj
ὅτι
S
Rom.c1_81
P
οἱ
C
τὰ τοιαῦτα
πράσσοντες
C
ἄξιοι θανάτου
P
εἰσίν
A
οὐ
A
μόνον
C
αὐτὰ
P
ποιοῦσιν
Rom.c1_82
↖c1_78
cj
ἀλλὰ
cj
καὶ
P
συνευδοκοῦσιν
C
Rom.c1_83
P
τοῖς πράσσουσιν
*** For NON-COMMERICAL, personal and academic use only ***